logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Лінійні споруди міської телефонної мережі

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Перелік скорочень………………………………………………………...3

Вступ ………………………………………………………………………4

1. Загальні відомості про побудову лінійних споруд міської телефонної мережі та аналіз технічного завдання……………………………………………6

1.1. Аналіз технічного завдання …………………………………………6

1.2. Загальні відомості про побудову лінійних споруд міської телефонної мережі………………………………………………………………..7

2. Визначення ємності мережі та вибір комутаційного обладнання….9

3. Визначення місця розташування комутаційної системи……..……13

4. Проектування розподільчої та магістральної мережі…………….…17

5. Електричний розрахунок лінії…………………………………….…23

5.1. Розрахунок лінії на постійному струмі та частоті 800 Гц……..…23

6. Розрахунок параметрів передачі кабелю для лінії доступу з технологією АDSL………………………………………………………..……26

7. Розрахунок параметрів взаємних впливів…………………….….…33

8. Розрахунок волоконно-оптичної з’єднувальної лінії………………35

Висновок…………………………………………………………………38

Список використаної літератури ………………………………………40

Перелік скорочень

ЛП – лінія передачі;

ПАД – пристрій абонентського доступу;

МТМ – міська телефонна мережа;

АТС – автоматична телефонна станція;

ЗС – з'єднувальна лінія;

АЛ – абонентська лінія;

СК – симетричний кабель;

КС – комутаційна система;

ОК – оптичний кабель.

-

ВСТУП

Подальший розвиток Єдиної національної мережі зв'язку України (ЄНМЗУ) потребує подальшого розвитку ліній передачі різних ступенів ієрархії – від магістральних до місцевих. Лінії передачі – це найзатратніша частина будь-якої телекомунікаційної мережі, тому під час їх проектування завжди висуваються високі вимоги щодо їх якості. Лінія передачі – невід'ємна складова будь-якої телекомунікаційної системи (ТКС), вона визначає інформаційну ємність ТКС, якість та надійність зв'язку.

Розвиток сучасних телекомунікаційних систем, цифрових електронних станцій та апаратури ущільнення охопив також один з самих консервативних елементів мережі електрозв'язку – абонентську лінію. В концепції структури мережі електрозв'язку з'явилося нове поняття – "мережа абонентського доступу" (MAД), яке об'єднує як лінію зв'язку, так і обладнання, що забезпечує передачу цифрового потоку до абонента. Мережа абонентського доступу може складатись тільки з фізичних ліній кабелів з мідними жилками.

Особливістю MAД є те, що низькочастотними лініями передаються високочастотні сигнали, тому в цих мережах необхідне забезпечення вимог електромагнітної сумісності між окремими колами в багатопарних низькочастотних кабелях.

Лінії мереж абонентського доступу називають "останніми милями", отже, це остання дільниця лінії, що поєднує абонентські пристрої з вхідними приладами комутаційних систем. В телекомунікаційних мережах присутні лінії передачі на основі як оптичних, так і металевих кабелів. Оптичні кабелі планомірно витісняють кабелі з мідними проводами, але останні поки що є незамінними на "останній милі".

Для цих мереж з симетричними кабелями розроблені технології хDSL. Останніми роками інтенсивно розвиваються технології мереж доступу з використанням оптичних кабелів – так звані пасивні оптичні мережі (passive optical network – РОN), а також гібридні технології  на основі коаксіальних та оптичних кабелів.

Мета виконання курсової роботи полягає в розширенні та поглибленні знань про проводові лінії передачі, особливості їх застосування, набуття навичок вирішення конкретних інженерних задач, ознайомлення з нормативними матеріалами реального проектування.

Завдання курсової роботи – спроектувати та побудувати міську телефонну мережу на заданому районі та розрахувати лінію доступу з технологією АDSL.

Дослідження роботи – принципи та основні закономірності побудови та проектування ліній міського телефонного зв’язку в заданому районі.

Об’єкт дослідження – міська телефонна мережа та лінії доступу з технологією АDSL.

Предмет дослідження – основні параметри та характеристики, що впливають на якість передачі сигналу по лініям міської телефонної мережі та лініям доступу з технологією АDSL.

 

ВИСНОВОК

В ході виконання курсової роботи ми спроектували розподільчу та магістральну мережу, побудували план обслуговування району КС та схему розподільчої мережі, план магістральної кабельної мережі. Дані схеми та плани наведені в курсовій роботі. Як бачимо, ми отриманий згідно технічного завдання план ділянки розділили на сім районів та в кожному із цих районів встановили розподільчі шафи в центрах цих районів.

Майже всі райони можуть забезпечити з запасом біля 2000 існуючих корпоративних та побутових абонентів, а також таксофонів. Даний показних розрахований із запасом та із розрахунку на п’ятирічну перспективу. А отже, існуючих на сьогодні 18000 чоловік, які проживають в даному районі, система забезпечить в повному обсязі.

В даній курсовій роботі ми провели електричний розрахунок спроектованої нами лінії. Як видно із проведеного нами розрахунку всі показники відповідають достатнім та необхідним параметрам, що забезпечить якісне передавання сигналу до абонентів.

Крім того, під час виконання даної курсової роботи ми спроектували та розрахували АЛ на основі технології  xDSL, що допоможе забезпечити споживачів доступом до всесвітньої павутини Інтернет, використовуючи побутову телефонну мережу.

Для забезпечення споживачів доступом до Інтернет ми обрали тип системи ІКМ-120-4/5 рівень Е2, що забезпечує кількість ЗЛ 120 та швидкість передачі 8.448 Мбіт/с.

Крім того, ми провели проектування з'єднувальної волоконно-оптичної лінії. Отримані нами розрахунки знаходяться межах допустимих значень, що відповідають необхідним та достатнім параметрам для якісної передачі цифрових сигналів АDSL.

Тобто, такі заходи як: використання кабелю з меншим загасанням, підвищення потужності оптичного передавача, підвищення чутливості оптичного приймача, зменшення додаткових витрат в кабелі застосовувати не потрібно.

Графічна частина курсової роботи містить такі схеми: схему абонентських ліній району, схему розподільчої мережі, схему магістральної мережі.

Список використаної літератури

1. Ковальчук В.К. Конспект лекций по курсу "Линии передачи". Харьков: "Компания СМИТ", 2006. – 160с.

2. Багатоканальний електрозв'язок  та телекомунікаційні технології / За ред. Попівського В.В. Підручник для студентів вузів. – Харків: "Компанія СМІТ", 2003. – 512 с.

3. Сраніонов О.С. Економіка, організація і планування на підприємствах зв’язку.-К.: Радіо і зв’язок 2006р.

            4. Паризька конвенція “Про охорону підводних телеграфних кабелів” 1884р.
            5. Закон України “Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку” від 15липня 1994р.
            6. ЗаконУкраіни  «Про зв’язок» від 16 травня 1995р.
            7. Правила охорони ліній зв’язку. Затверджені постановою КМ № 135 від 29 № 135 від 29 січня 1996р.
            8. Правила користування місцевим телефонним зв’язком. Затверджені
постановою КМ № 385 від 22 квітня 1997 р.
            9. Інструкція про порядок обліку заяв і усунення пошкоджені, на місцевих телефонних мережах. Затверджена наказом Держкомзв’язху Украіни № 155 від 10 жовтня 1997р.

10. Гродиль И.И., Верник С.М. Линии связи. - К. Радио и связь, 2008

11. Корнейчук В.И. Макаров Т.В. Панфилов И.П. Оптические системы передачи. К.:Техника, 2004.

12. Глазер В. “Световодная техника” К. Энегроатомиздат 2005р.

13. Савельєв И. В. “Курс загальної фізики” К. Наука 2008, 2002р.

14. Суемацу Я., Катаока С., Кісіно К., Кокубун Я., Судзукі Т., Исії О., Йонедзава С. “Основы оптоелектроники” : Пер. С яп. – К.: Мир, 2008. – 075 288с.,

15. Справочник по волоконно-оптическимим линиям связи. Л.М.Андрушко, В.Б.Каток и др.; Под ред. С.В.Свєчникова и Л.М.Андрушка. – К.: Техника, 2008.- 239с.

16. Мідвінтер Дж. Е. Волконные световоды для передачи информации: пер. с англ. (Под ред. Е.М.Данова.-К.: Радио и Связь, 2003.- 336с.)

17. Влияние внешних факторов на затухание волоконно-оптических кабелів / Ю.Т.Ларин, В.Ф.Сучков, Ю.В.Смирнов, Г.А.Черенков // Электротехническая про-сть. Сер. Каб. Техника. – 2001. – Вип..5.-С.3-7.

18. Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”. – Київ: Веселка, 2010.-300с.

База готовых работ: